.

Stránky o strongholdu crusader a dalších dílech strategické hry stronghold

VloÏte CD disk CRUSADER do své mechaniky CD-ROM. JestliÏe se disk spustí automaticky,

stisknûte tlačítko Install. Pokud se disk sám nespustí, stisknûte tlaãítko
Start, pak vyberte pfiíkaz SPUSTIT (RUN) a dále uÏijte tlaãítko PROCHÁZET (BROWSE).
DolÛ smûfiující ‰ipkou vyberte svou mechaniku CD-ROM s vloÏen˘m diskem
CRUSADER. Klepnûte na soubor “autoplay.exe” a stisknûte tlaãítko OTEV¤ÍT (OPEN),
poté tlaãítko OK a nakonec pouÏijte tlaãítko INSTALL.
AÏ se objeví uvítací okno, pokraãujte tlaãítkem DAL·Í (NEXT).
Nyní se zobrazí okno licenãního ujednání. Pfieãtûte si ho, prosím. JestliÏe s ujednáním
souhlasíte, pokraãujte tlaãítkem ANO (YES).
Dal‰í volba nabízí v˘bûr cílové sloÏky. Chcete-li pouÏít implicitní sloÏku, pokraãujte
tlaãítkem DAL·Í. Pokud si pfiejete cílovou sloÏku zmûnit, stisknûte tlaãítko PROCHÁ-
ZET a zadejte místo, kam se má CRUSADER nainstalovat.
Pak mÛÏete vytvofiit sloÏku zástupce hry nebo uÏít implicitní sloÏku v menu PROGRAMY
(PROGRAMS). AÏ budete spokojen se jménem sloÏky, pokraãujte tlaãítkem DAL·Í.
AÏ se CRUSADER nainstaluje, budete dotázán, zda si pfiejete nainstalovat software
sluÏby Gamespy. Ten vám umoÏní hrát pfies Internet. Pfii instalaci softwaru Gamespy
se fiiìte pokyny na obrazovce.
Pro odstranûní hry CRUSADER ze svého PC vloÏte CD disk CRUSADER do mechaniky
CD-ROM a aÏ se objeví obrazovka automatického spu‰tûní, stisknûte tlaãítko UNINSTALL
a dále postupujte podle pokynÛ na obrazovce. CRUSADER lze téÏ odstranit
tím, Ïe hru vyberete v hlavním panelu, v menu START otevfiete sloÏku PROGRAMY
a ve sloÏce hry vyberete pfiíkaz UNINSTALL.
Doporuãujeme pfieãíst si pfied spu‰tûním hry CRUSADER soubor readme, protoÏe
4 obsahuje nejnovûj‰í informace o této hfie.
Najdi jednoduše to co hledáš na této stránce
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky

Jaký hrajete nejčastěji stronghold?

stronghold crusader (509 | 76%)
stronghold 1 (44 | 6%)
stronghold 2 (23 | 3%)
stronghold legends (31 | 5%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one